Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Rudava
Kód územia:SKUEV0163
Kraj:Bratislavský kraj
Rozloha:1958,843 ha
Správcovia :Správa CHKO Záhorie
     (na ploche 1958,84 ha)
Katastrálne územia :Cerová-Lieskové, Nivky, Obora, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Plavecký Peter, Prievaly, Sološnica, Studienka, Šranek, Záhorie
Vyhlasovací predpis:Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 5/2010 z 28. decembra 2010, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Rudava

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
4030 Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách
3140 Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
6410 Bezkolencové lúky
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
3260 Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
2340 Vnútrozemské panónske pieskové duny
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
9190 Vlhké acidofilné brezové dúbravy
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Aspius aspius
Barbastella barbastellus
Callimorpha quadripunctaria
Castor fiber
Cerambyx cerdo
Coenagrion ornatum
Cordulegaster heros
Cucujus cinnaberinus
Emys orbicularis
Eriogaster catax
Eudontomyzon mariae
Leucorrhinia pectoralis
Liparis loeselii
Lucanus cervus
Lutra lutra
Lycaena dispar
Misgurnus fossilis
Myotis myotis
Ophiogomphus cecilia
Osmoderma eremita
Phengaris nausithous
Phengaris teleius
Rhinolophus hipposideros
Rhodeus sericeus amarus
Rhysodes sulcatus
Romanogobio albipinnatusNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR