Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Alúvium Starej Nitry
Kód územia:SKUEV0155
Kraj:Nitriansky kraj
Rozloha:433,989 ha
Správcovia :Správa CHKO Dunajské luhy
     (na ploche 433,99 ha)
Katastrálne územia :Hurbanovo, Komárno, Martovce, Svätý Peter
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
1340 Vnútrozemské slaniská a slané lúky
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina bombina
Cirsium brachycephalum
Lutra lutra
Microtus oeconomus mehelyi
Rhodeus sericeus amarusNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR