Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Zobor
Kód územia:SKUEV0130
Kraj:Nitriansky kraj
Rozloha:1904,791 ha
Správcovia :Správa CHKO Ponitrie
     (na ploche 1904,79 ha)
Katastrálne územia :Dolné Štitáre, Dražovce, Mechenice, Nitrianske Hrnčiarovce, Sokolníky, Zobor, Žirany
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
9150 Vápnomilné bukové lesy
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
40A0 Xerotermné kroviny
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
4030 Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
8150 Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Bombina bombina
Callimorpha quadripunctaria
Cerambyx cerdo
Himantoglossum caprinum
Lucanus cervus
Myotis myotis
Pulsatilla grandis
Rhinolophus hipposideros
Rosalia alpina
Stenobothrus eurasius
Thlaspi jankae


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR