Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Marhecké rybníky
Kód územia:SKUEV0121
Kraj:Bratislavský kraj
Rozloha:57,487 ha
Správcovia :Správa CHKO Záhorie
     (na ploche 57,49 ha)
Katastrálne územia :Bažantnica, Malacky
Vyhlasovací predpis:Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 2/2009 zo 17. decembra 2009, ktorou sa vyhlasuje Chránený areál Marhecké rybníky

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
3260 Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Callimorpha quadripunctaria
Castor fiber
Cucujus cinnaberinus
Myotis myotis
Rhysodes sulcatusNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR