Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Bratislavské luhy
Kód územia:SKUEV0064
Kraj:Bratislavský kraj
Rozloha:656,002 ha
Správcovia :Správa CHKO Dunajské luhy
     (na ploche 655,99 ha)
Katastrálne územia :Devín, Karlova Ves, Petržalka
Vyhlasovací predpis:Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 1/2012 z 13. januára 2012, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Pečniansky les


Fotografie územia

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Bombina bombina
Castor fiber
Cottus gobio
Cucujus cinnaberinus
Dioszeghyana schmidtii
Eriogaster catax
Graphoderus bilineatus
Gymnocephalus baloni
Leucorrhinia pectoralis
Lucanus cervus
Lycaena dispar
Myotis bechsteinii
Myotis dasycneme
Myotis myotis
Phengaris teleius
Rhodeus sericeus amarus
Romanogobio albipinnatus
Romanogobio kesslerii
Sabanejewia aurata
Triturus dobrogicus
Unio crassus
Zingel streber


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR