Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Pri Orechovom rade
Kód územia:SKUEV0017
Kraj:Nitriansky kraj
Rozloha:1,700 ha
Správcovia :Správa CHKO Dunajské luhy
     (na ploche 1,7 ha)
Katastrálne územia :Komárno
Vyhlasovací predpis:Vyhláška Krajského úradu životného prostredia Nitra č. 1 / 2012 z 10. apríla 2012, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Pri Orechovom rade

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
1530 Panónske slané stepi a slaniská
1340 Vnútrozemské slaniská a slané lúkyNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR