Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Biotopy
Mapové zobrazenie katastrálnych území, kde je evidovaný výskyt biotopov európskeho významu, u ktorých už nie je vhodný záber plánom alebo projektom, je dostupné na interaktívnej mape biotopov Pre konkrétne údaje o výskyte biotopu v rámci katastrálneho územia je potrebné kontaktovať územne príslušné pracovisko ŠOP SR.
1340*Vnútrozemské slaniská a slané lúkySl1, Sl2
1530*Panónske slané stepi a slaniskáSl3
2340*Vnútrozemské panónske pieskové dunyPi1
3130Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a /alebo Isoeto-NanojunceteaVo1
3140Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chárVo5
3150Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a /alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo HydrocharitionVo2
3160Prirodzené dystrofné stojaté vodyVo3
3220Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehovBr2
3230Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckouBr3
3240Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnosBr4
3260Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-BatrachionVo4
3270Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.Br5
4030Suché vresoviská v nížinách a pahorkatináchKr1
4060Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupniAl9
4070*KosodrevinaKr10
4080Spoločenstvá subalpínskych krovínKr4, Kr5
40A0*Xerotermné krovinyKr6
5130Porasty borievky obyčajnejKr2
6110*Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albiPi5
6120*Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskochPi2
6150Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráteAl1, Al2
6170Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porastyAl3, Al4
6190Dealpínske travinnobylinné porastyTr5
6210Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)Tr1
6230*Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráteTr8
6240*Subpanónske travinnobylinné porastyTr2
6250*Panónske travinnobylinné porasty na sprašiTr3
6260*Panónske travinnobylinné porasty na pieskochTr4
6410Bezkolencové lúkyLk4
6430Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňaBr6, Br7, Al5, Lk5
6440Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosiLk8
6510Nížinné a podhorské kosné lúkyLk1
6520Horské kosné lúkyLk2
7110*Aktívne vrchoviskáRa1
7120Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovyRa2
7140Prechodné rašeliniská a trasoviskáRa3
7150Depresie na rašelinných substrátoch s Rhynchospora albaRa4
7210*Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion davallianaeRa5
7220*Penovcové prameniskáPr3
7230Slatiny s vysokým obsahom bázRa6
8110Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupniSk3
8120Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňaSk4
8150Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňaSk5
8160*Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňaSk6
8210Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciouSk1
8220Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciouSk2
8230Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôdPi4
8310Nesprístupnené jaskynné útvarySk8
9110Kyslomilné bukové lesyLs5.2
9130Bukové a jedľové kvetnaté lesyLs5.1
9140Javorovo-bukové horské lesyLs5.3
9150Vápnomilné bukové lesyLs5.4
9170Dubovo-hrabové lesy lipovéLs2.3.1
9180*Lipovo-javorové sutinové lesyLs4
9190Vlhké acidofilné brezové dúbravyLs3.6
91D0*Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskáchLs7.1, Ls7.2, Ls7.3
91E0*Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesyLs1.1, Ls1.3, Ls1.4
91F0Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riekLs1.2
91G0*Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesyLs2.2
91H0*Teplomilné panónske dubové lesyLs3.1
91I0*Eurosibírske dubové lesy na spraši a pieskuLs3.2, Ls3.3, Ls3.5.2
91M0Panónsko-balkánske cerové lesyLs3.4
91N0*Panónske topoľové lesy s borievkouLs10
91Q0Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesyLs6.2
9410Horské smrekové lesyLs2.3.3, Ls9.1, Ls9.2, Ls9.3
9420Smrekovcovo-limbové lesyLs9.4

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR