Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Publication and documents
STAROSTLIVOS< O ÚZEMIA NATURA 2000

Ustanovenia článku 6 smernice 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne žijúcich rastlín
Vydalo: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2002.

Starostlivosž o územia Natura 2000  (859 kB) (99 kB)

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR