Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Hodnotenie vplyvov plánov a projektov na územia Natura 2000
Predmet a rozsah posudzovania navrhovaných činností
§ 18
(5) Právnická osoba alebo fyzická osoba zamýšľajúca vykonávať činnosť podľa osobitných predpisov20) (ďalej len navrhovateľ), ktorá nie je uvedená v prílohe č. 8, je povinná požiadať príslušný orgán21) o rozhodnutie , či sa táto činnosť považuje za zásah do územia, ktorá môže spôsobiť podstatné zmeny v biologickej rozmanitosti, štruktúre a funkcii ekosystémov. Ak štátny orgán ochrany prírody a krajiny rozhodne, že sa táto činnosť považuje za zásah do územia, ktorý môže spôsobiť podstatné zmeny v biologickej rozmanitosti, štruktúre a funkcii ekosystémov, takáto činnosť podlieha posudzovaniu podľa § 30 až 39.

20) § 28 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
21) § 28 a zákona č. 543/2002 Z.z v znení zákona č. 24/2006 Z.z.
Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR