Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Impact assessment
      The request for assessment of plans and projects impact to NATURA 2000 sites results from the articles 6(3) and 6(4) of Habitats Directive (Council Directive 92/43/EEC from 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora). The articles set general rules for the process of the assessment as well.The request for assessment of plans and projects impact to NATURA 2000 sites results from the articles 6(3) and 6(4) of Habitats Directive (Council Directive 92/43/EEC from 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora). The articles set general rules for the process of the assessment as well.
Article 6(3)
"Any plan or project not directly connected with or necessary to the management of the site but likely to have a significant effect thereon, either individually or in combination with other plans or projects, shall be subject to appropriate assessment of its implications for the site in view of the site's conservation objectives. In the light of the conclusions of the assessment of the implications for the site and subject to the provisions of paragraph 4, the competent national authorities shall agree to the plan or project only after having ascertained that it will not adversely affect the integrity of the site concerned and, if appropriate, after having obtained the opinion of the general public."
Article 6(4)
"If, in spite of a negative assessment of the implications for the site and in the absence of alternative solutions, a plan or project must nevertheless be carried out for imperative reasons of overriding public interest, including those of a social or economic nature, the Member State shall take all compensatory measures necessary to ensure that the overall coherence of NATURA 2000 is protected. It shall inform the Commission of the compensatory measures adopted. Where the site concerned hosts a priority natural habitat type and/or a priority species, the only considerations which may be raised are those relating to human health or public safety, to beneficial consequences of primary importance for the environment or, further to an opinion from the Commission, to other imperative reasons of overriding public interest."
      Na Slovensku je legislatívnym nástrojom na hodnotenie plánov a projektov na územia Natura 2000 zákon O ochrane prírody a krajiny (§ 28 zákona č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov) a zákon O posudzovaní vplyvov na ŽP (č. 24/ 2006 Z.z.) Predmetom posudzovania sú:

- plány alebo projekty, ktoré sú posudzované podľa zákona EIA ak spĺňajú kritéria prílohy č.1 alebo prílohy č.8 tohto zákona pre zisťovacie konanie alebo pre povinné hodnotenie alebo v iných odôvodnených prípadoch, na základe podnetu orgánu štátnej správy

- plány alebo projekty, ktoré nie sú uvedené v prílohe č.1 alebo prílohe č.8 zákona EIA, ale na základe rozhodnutia orgánu ochrany prírody a krajiny sa činnosť považuje za zásah do územia, ktorý môže spôsobiť podstatné zmeny v biologickej rozmanitosti , štruktúre a funkcii ekosystémov (§ 18 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z.)

      Európska komisia k ustanoveniam článku 6 smernice o biotopoch vydala dve interpretačné príručky Starostlivosť o územia Natura 2000 a Hodnotenie plánov a projektov významne ovplyvňujúcich lokality sústavy NATURA 2000, ako pomôcku pre členské štáty EÚ pri starostlivosti o územia sústavy Natura 2000.

      Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites

Európska komisia schválila v roku 2012 nový (podrobnejší) formát prekladania správy o kompenzačných opatreniach: pozri [En, .doc] a [Sk, .doc]. Ide o povinnosť členských štátov vyplývajúcu z článku 6.4 smernice o biotopoc v prípadoch kedy plán alebo projekt bude mať nepriaznivý vplyv na územie sústavy Natura 2000 a na celkovú jej súvislosť, ale je ho potrebné realizovať vo vyššom verejnom záujme.

ŠOP SR spracovala v roku 2014 Metodiku hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000 v Slovenskej republike, ktorá obsahuje štruktúru a základné princípy pre tzv. primerané posúdenie vplyvov plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000.
V roku 2023 bola vydaná aktualizovaná Metodika primeraného hodnotenia vplyvov plánov, programov a projektov na územia sústavy Natura 2000 [pdf]. Dôvodom na jej aktualizáciu boli najmä nové požiadavky EK na hodnotenie významnosti vplyvov z hľadiska cieľov ochrany území sústavy Natura 2000 a legislatívne zmeny.
Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR