Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manaľment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:rak riavový
Názov latinský :*Austropotamobius torrentium
Priaznivý stav:38 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
no image
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0104 Homoµské Karpaty
SKUEV0274 Baské
SKUEV0388 Vydrica
SKUEV1276 Kuchynská hornatina
SKUEV1388 Vydrica


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 ©tátna ochrana prírody SR