Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manaľment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:pĺľ zlatistý
Názov latinský :Sabanejewia aurata
Priaznivý stav:43.5 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
no image
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0006 Latorica
SKUEV0063 Ublianka
SKUEV0064 Bratislavské luhy
SKUEV0090 Dunajské luhy
SKUEV0148 Vlára
SKUEV0163 Rudava
SKUEV0182 Číčovské luhy
SKUEV0183 Veµkolélsky ostrov
SKUEV0205 Hubková
SKUEV0232 Laborec
SKUEV0233 Sútok Udavy s Ílovnicou
SKUEV0235 Stretavka
SKUEV0270 Hruąov
SKUEV0293 Kµúčovské rameno
SKUEV0314 Morava
SKUEV0393 Dunaj
SKUEV1182 Číčovské luhy
SKUEV1293 Kµúčovské rameno


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 ©tátna ochrana prírody SR