Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manaľment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:hrúz bieloplutvý
Názov latinský :Gobio albipinnatus
Priaznivý stav:42 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0006 Latorica
SKUEV0063 Ublianka
SKUEV0064 Bratislavské luhy
SKUEV0075 Klátovské rameno
SKUEV0090 Dunajské luhy
SKUEV0092 Dolnováľske luhy
SKUEV0116 Jakubovské rybníky
SKUEV0121 Marhecké rybníky
SKUEV0124 Bogdalický vrch
SKUEV0125 Gajarské alúvium Moravy
SKUEV0148 Vlára
SKUEV0155 Alúvium Starej Nitry
SKUEV0159 Alúvium ®itavy
SKUEV0161 Suchohradské alúvium Moravy
SKUEV0163 Rudava
SKUEV0165 Kútsky les
SKUEV0168 Horný les
SKUEV0177 ©molzie
SKUEV0178 V studienkach
SKUEV0182 Číčovské luhy
SKUEV0183 Veµkolélsky ostrov
SKUEV0227 Čiliľské močiare
SKUEV0234 Ulička
SKUEV0235 Stretavka
SKUEV0236 Bodrog
SKUEV0257 Alúvium Ipµa
SKUEV0269 Ostrovné lúčky
SKUEV0270 Hruąov
SKUEV0272 Vozokánsky luh
SKUEV0293 Kµúčovské rameno
SKUEV0311 Kačenky
SKUEV0312 Devínske alúvium Moravy
SKUEV0313 Devínske jazero
SKUEV0314 Morava
SKUEV0315 Skalické alúvium Moravy
SKUEV0317 Rozporec
SKUEV0393 Dunaj
SKUEV0396
SKUEV0397 Váh pri Zamarovciach
SKUEV0512 Mokrý les
SKUEV0564 Dubová
SKUEV1125 Gajarské alúvium Moravy
SKUEV1182 Číčovské luhy
SKUEV1269 Ostrovné lúčky
SKUEV1293 Kµúčovské rameno


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 ©tátna ochrana prírody SR