Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manaľment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:mrena stredomorská
Názov latinský :Barbus meridionalis
Priaznivý stav:41.5 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
no image
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0112 Slovenský raj
SKUEV0209 Morské oko
SKUEV0232 Laborec
SKUEV0233 Sútok Udavy s Ílovnicou
SKUEV0285 Alúvium Muráňa
SKUEV0290 Horný tok Hornádu
SKUEV0398 Slaná


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 ©tátna ochrana prírody SR