Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manaľment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:mora schmidtova
Názov latinský :Dioszeghyana schmidtii
Priaznivý stav:41 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
no image
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0036 Litava
SKUEV0064 Bratislavské luhy
SKUEV0258 Tlstý vrch
SKUEV0259 Stará hora
SKUEV0280 Devínska Kobyla
SKUEV0388 Vydrica


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 ©tátna ochrana prírody SR