Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manaľment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:kyjanôčka zelená
Názov latinský :Buxbaumia viridis
Priaznivý stav:37 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0112 Slovenský raj
SKUEV0225 Muránska planina
SKUEV0229 Bukovské vrchy
SKUEV0252 Malá Fatra
SKUEV0310 Kráµovohoµské Tatry


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 ©tátna ochrana prírody SR