Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manaľment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:hraboą tatranský
Názov latinský :Microtus tatricus
Priaznivý stav:39 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
no image
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0058 Tlstá
SKUEV0189 Babia hora
SKUEV0225 Muránska planina
SKUEV0238 Veµká Fatra
SKUEV0288 Kysucké Beskydy
SKUEV0302 Ďumbierske Tatry
SKUEV0307 Tatry
SKUEV0310 Kráµovohoµské Tatry


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 ©tátna ochrana prírody SR