Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manaľment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:piľmovec hnedý
Názov latinský :*Osmoderma eremita
Priaznivý stav:37 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0001 Tri peniaľky
SKUEV0055 Ipeµské hony
SKUEV0062 Príboj
SKUEV0089 Martinský les
SKUEV0117 Abrod
SKUEV0163 Rudava
SKUEV0168 Horný les
SKUEV0173 Kotlina
SKUEV0201 Gavurky
SKUEV0213 Kazarka
SKUEV0219 Malina
SKUEV0245 Boky
SKUEV0257 Alúvium Ipµa
SKUEV0263 Hodruąská hornatina
SKUEV0316 ©ranecké piesky
SKUEV0564 Dubová
SKUEV1173 Kotlina
SKUEV1227 Čilíľske močiare
SKUEV1316 ©ranecké piesky


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 ©tátna ochrana prírody SR