Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manaľment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:priadkovec trnkový
Názov latinský :Eriogaster catax
Priaznivý stav:41 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0064 Bratislavské luhy
SKUEV0103 Čachtické Karpaty
SKUEV0149 Mackov bok
SKUEV0154 Suchá dolina
SKUEV0163 Rudava
SKUEV0172 Beľnisko
SKUEV0198 Zvolen
SKUEV0238 Veµká Fatra
SKUEV0259 Stará hora
SKUEV0260 Mäsiarsky bok
SKUEV0263 Hodruąská hornatina
SKUEV0267 Biele hory
SKUEV0299 Baranovo
SKUEV0328 Stredné Pohornádie
SKUEV0357 Cerová vrchovina
SKUEV0362 Pieskovcové chrbty
SKUEV0367 Holubyho kopanice
SKUEV0368 Brezovská dolina
SKUEV0371 ®alostiná
SKUEV0372 Krivoklátske lúky
SKUEV0373 Krivoklátske bradlá
SKUEV0375 Krasín
SKUEV0378 Nebrová
SKUEV0379 Kobela
SKUEV0382 Turiec a Blatnický potok
SKUEV0392 Brezová stráň
SKUEV0566 Beckovské Skalice
SKUEV0567 Turecký vrch
SKUEV0669 Drieňové
SKUEV1316 ©ranecké piesky
SKUEV1362 Pieskovcové chrbty
SKUEV1375 Krasín


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 ©tátna ochrana prírody SR