Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manaľment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:bystruąka potočná
Názov latinský :Carabus variolosus
Priaznivý stav:38 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0005 Drieňová
SKUEV0008 Repiská
SKUEV0025 Vihorlat
SKUEV0048 Dukla
SKUEV0050 Humenský Sokol
SKUEV0051 Kyjovský prales
SKUEV0147 ®arnovica
SKUEV0151 Pohorelské vrchovisko
SKUEV0164 Revúca
SKUEV0205 Hubková
SKUEV0206 Humenská
SKUEV0221 Varínka
SKUEV0225 Muránska planina
SKUEV0231 Brekovský hradný vrch
SKUEV0232 Laborec
SKUEV0238 Veµká Fatra
SKUEV0252 Malá Fatra
SKUEV0256 Stráľovské vrchy
SKUEV0263 Hodruąská hornatina
SKUEV0266 Skalka
SKUEV0297 Brezinky
SKUEV0299 Baranovo
SKUEV0301 Kopec
SKUEV0302 Ďumbierske Tatry
SKUEV0307 Tatry
SKUEV0310 Kráµovohoµské Tatry
SKUEV0319 Poµana
SKUEV0326 Strahuµka
SKUEV0327 Milič
SKUEV0328 Stredné Pohornádie
SKUEV0342 Drieňovec
SKUEV0356 Horný vrch
SKUEV0368 Brezovská dolina
SKUEV0372 Krivoklátske lúky
SKUEV0382 Turiec a Blatnický potok
SKUEV0400 Detviansky potok
SKUEV0563 ©ifflovské
SKUEV0684 Jeląovec
SKUEV1297 Brezinky


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 ©tátna ochrana prírody SR