Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manaľment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:kolok veµký
Názov latinský :Zingel zingel
Priaznivý stav:42 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
no image
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0006 Latorica
SKUEV0090 Dunajské luhy
SKUEV0093 Severný Bodícky kanál
SKUEV0165 Kútsky les
SKUEV0236 Bodrog
SKUEV0293 Kµúčovské rameno
SKUEV0311 Kačenky
SKUEV0393 Dunaj
SKUEV1293 Kµúčovské rameno


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 ©tátna ochrana prírody SR