Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manaľment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:mlok hrebenatý
Názov latinský :Triturus cristatus
Priaznivý stav:46 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0002 Lúky pod Ukorovou
SKUEV0048 Dukla
SKUEV0112 Slovenský raj
SKUEV0209 Morské oko
SKUEV0210 Stinská
SKUEV0229 Bukovské vrchy
SKUEV0232 Laborec
SKUEV0234 Ulička
SKUEV0251 Zázrivské lazy
SKUEV0326 Strahuµka
SKUEV0332 Čergov
SKUEV0382 Turiec a Blatnický potok
SKUEV0386 Hostovické lúky


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 ©tátna ochrana prírody SR