Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manaľment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:
Názov latinský :Boros schneideri
Priaznivý stav:40 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
no image
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0043 Kamenná
SKUEV0044 Badínsky prales
SKUEV0197 Salatín
SKUEV0198 Zvolen
SKUEV0300 Skribňovo
SKUEV0310 Kráµovohoµské Tatry
SKUEV0318 Pod Bukovou
SKUEV0332 Čergov
SKUEV0387 Beskyd
SKUEV0754 Stebnícka Magura


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 ©tátna ochrana prírody SR