Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :6260
Názov biotopu :Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch
Priaznivý stav :35.5 kB (doc)
Odporúčané manažmentové opatrenia :55 kB (doc)
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Biotop tvoria druhovo bohatšie travinno-bylinné spoločenstvá na pieskových presypoch a dunách. V spoločenstvách prevládajú pieskomilné druhy tráv a ostríc. Okrem nich sú prítomné nízke, prípadne plazivé byliny. Dobre je vyvinutá vrstva machorastov a lišajníkov, najmä na zásaditých a na živiny bohatších pieskoch. Spoločenstvá sa vyznačujú rozsiahlejším areálom rozšírenia v celej strednej Európe. Ide o vývojovo pokročilejšie porasty oproti pionierskej vegetácii na pieskoch. Počiatočné vývojové štádiá sa zaraďujú do jednotky 6120* (suchomilné travinno-bylinné porasty na vápnitých pieskoch). Biotop sa vyskytuje v Podunajskej rovine a Východoslovenskej nížine.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0019 Tarbucka
SKUEV0030 Horešské lúky
SKUEV0065 Marcelovské piesky
SKUEV0067 Čenkov
SKUEV0071 Abov
SKUEV0098 Nesvadské piesky
SKUEV0100 Chotínske piesky
SKUEV0119 Široká
SKUEV0125 Gajarské alúvium Moravy
SKUEV0172 Bežnisko
SKUEV0316 Šranecké piesky
SKUEV1316 Šranecké piesky
SKUEV2067 Čenkov
SKUEV2098 Nesvadské piesky

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR