Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :3260
Názov biotopu :Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
Priaznivý stav :36.5 kB (doc)
Odporúčané manažmentové opatrenia :34 kB (doc)
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Biotop zahŕňa druhovo chudobné spoločenstvá vodných rastlín, ktoré osídľujú korytá tečúcich vôd (bystriny, potoky, nížinné rieky), prípadne periodicky prietočné toky. Porasty tvoria najmä ponorené a čiastočne na hladine sa vznášajúce druhy, zakorenené v dne. Druhy sa veľmi dobre prispôsobujú zmene ekologických podmienok počas roka, čo sa prejavuje zmenou štruktúry porastov, pričom dôležitú úlohu má najmä intenzita prúdenia vody. Biotop je rozšírený od horského stupňa až po nížiny, nachádza sa na horných a stredných prítokoch Turca, Hrona, Váhu, Ipľa a inde. Vyhovujú mu toky s relatívne nízkou teplotou vody, jej rýchlym prúdením, vysokým a stabilným obsahom kyslíka, vysokou priehľadnosťou vody a hrubozrnnými usadeninami. Vo vegetácii prevažujú vodné machorasty, z cievnatých rastlín sú to najmä močiarka štetôčkovitá a hviezdoše. Biotop sa vyskytuje aj v korytách dolných tokov, kde už je relatívne vyššia teplota vody, prúdenie je spomalené a obsah kyslíka a priehľadnosť sú znížené. V zátokách pomalých tokov môžu rásť ponorené rozvoľnené porasty, prípadne formácie s listami rozloženými na vodnej hladine, aké tvorí väčšina typických rastlín biotopu 3260.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0112 Slovenský raj
SKUEV0117 Abrod
SKUEV0121 Marhecké rybníky
SKUEV0125 Gajarské alúvium Moravy
SKUEV0148 Vlára
SKUEV0162 Grgás
SKUEV0163 Rudava
SKUEV0167 Bezodné
SKUEV0179 Červený rybník
SKUEV0217 Ondriašov potok
SKUEV0218 Močiarka
SKUEV0219 Malina
SKUEV0220 Šaštínsky potok
SKUEV0235 Stretavka
SKUEV0236 Bodrog
SKUEV0243 Orava
SKUEV0253 Váh
SKUEV0303 Alúvium Hrona
SKUEV0314 Morava
SKUEV0317 Rozporec
SKUEV0382 Turiec a Blatnický potok
SKUEV0397 Váh pri Zamarovciach
SKUEV0513 Bencov mlyn
SKUEV0520 Horný tok Myjavy
SKUEV0901 Havran
SKUEV0903 Kyseľová a Mníchova úboč
SKUEV2165 Kútsky les

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR