Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Vihorlat
 Výmera [ha] :53 944 
 Prekryv so sieťou CHÚ :32 % 
 V pôsobnosti :CHKO Vihorlat, CHKO Východné Karpaty, CHKO Latorica 
 
Lokalizácia chráneného územia :
    Kraj :prešovský, košický 
    Okres :Humenné, Michalovce, Snina, Sobrance 
    Kataster :Humenné, Kamenica nad Cirochou, Valaškovce-Sever, Hažín nad Cirochou, Brekov, Jasenov, Kamienka, Ptičie, Valaškovce-Stred, Chlmec, Valaškovce-Juh, Porúbka, Strážske, Staré, Poruba pod Vihorlatom, Oreské, Trnava pri Laborci, Vinné, Jovsa, Kusín, Klokočov, Kaluža, Zbudza, Stakčín, Snina, Dlhé nad Cirochou, Kolonica, Zemplínske Hámre, Ladomirov, Strihovce, Hrabová Roztoka, Vyšná Rybnica, Remetské Hámre, Ruský Hrabovec, Ruská Bystrá, Hlivištia, Podhoroď, Vyšné Remety, Inovce, Choňkovce, Beňatina, Jasenov, Baškovce, Koňuš, Priekopa, Tibava, Vojnatina, Porúbka, Koromľa, Petrovce, Kolibabovce, Husák, Orechová, Sejkov, Krčava, Vyšné Nemecké 
 


Charakteristika : Územie sa v 1/3 prekrýva s CHKO Vihorlat a je tvorené mozaikou biotopov. Prevažujú listnaté lesy, ale zahŕňa aj pasienky, lúky a intenzívne využívanú poľnohospodársku pôdu. K významným vtákom ktoré tu majú vyššiu koncentráciu výskytu patria: hadiar krátkoprstý (Circaetus gallicus), sova dlhochvostá (Strix uralensis), ďateľ prostredný (Dendrocopos medius), penica jarabá (Sylvia nisoria),ale aj mnohé iné.

 

<<< Návrat do zoznamu

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR