Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Slovenský kras
 Výmera [ha] :40 616 
 Prekryv so sieťou CHÚ :90 % 
 V pôsobnosti :NP Slovenský kras 
 
Lokalizácia chráneného územia :
    Kraj :košický 
    Okres :Košice okolie, Revúca, Rožňava  
    Kataster :Hačava, Jasov, Moldava nad Bodvou, Turňa nad Bodvou, Včeláre, Zádiel, Háj, Medzev, Hosťovce, Debraď, Drienovec, Dvorníky, Nováčany v Gemeri, Šafárikovo, Honce, Rožňavské Bystré, Drnava, Rakovnica, Kováčová, Lúčka, Bôrka, Plešivec, Brzotín, Kružná, Jovice, Lipovník, Krásnohorská Dlhá Lúka, Kunova Teplica, Hrhov, Jablonov nad Turňou, Štítnik, Pašková, Slavec, Hrušov nad Turňou, Silica, Silická Jablonica, Gemerská Hôrka, Vidová, Silická Brezová, Ardovo, Dlhá Ves, Kečovo, Čoltovo 
 


Charakteristika : Územie v prevažnej miere prekrýva NP Slovenský kras, s pestrou mozaikou biotopov - skalné, lesné, vodné, pasienky, lúky, sady a vinice. Medzi najdôležitejšie hniezdiče patrí penica jarabá (Sylvia nisoria), lelek lesný (Caprimulgus europaeus) a skaliar pestrý (Monticola saxatilis), ktoré sú viazané na riedke nízke zväčša dubové lesíky a krovinaté porasty na skalných biotopoch. Nemenej dôležitými druhmi sú tu aj orol krikľavý (Aquila pomarina), výr skalný (Bubo bubo), bocian čierny (Ciconia nigra), sova dlhochvostá (Strix uralensis) a včelár lesný (Pernis apivorus), ktoré sú viazané na lesné biotopy.

 

<<< Návrat do zoznamu

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR