Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Poľana
 Výmera [ha] :37 669  
 Prekryv so sieťou CHÚ :55 % 
 V pôsobnosti :CHKO Poľana 
 
Lokalizácia chráneného územia :
    Kraj :banskobystrický 
    Okres :Banská Bystrica, Brezno, Detva, Zvolen 
    Kataster :Ľubietová, Poniky, Strelníky, Povrazník, Dúbravica, Hrochoť, Valaská, Hronec, Čierny Balog, Osrblie, Sihla, Hriňová, Detva, Dúbravy, Vígľaš, Korytárky, Podkriváň, Stožok, Kriváň, Slatinské Lazy, Klokoč, Stará Huta, Očová 
 


Charakteristika : Pestré územie, tvorené rôznymi typmi lesných biotopov, pasienkami a poľnohospodárskou krajinou, vytvára jedinečnú krajinnú štruktúru. S CHKO Poľana má prekryv asi na polovici územia. Územie je navrhované hlavne z dôvodu hniezdenia druhov škovránok stromový (Lullula arborea), strakoš kolesár (Lanius minor), jariabok hôrny (Bonasa bonasia), tetrov hlucháň (Tetrao urogallus) a mnohé iné.

 

<<< Návrat do zoznamu

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR