Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Medzibodrožie
 Výmera [ha] :35 754 
 Prekryv so sieťou CHÚ :44 % 
 V pôsobnosti :CHKO Latorica 
 
Lokalizácia chráneného územia :
    Kraj :košický 
    Okres :Michalovce, Trebišov 
    Kataster :Drahňov, Beša, Malé Raškovce, Veľké Kapušany, Veľké Raškovce, Čičarovce, Ižkovce, Oborín, Kapušianske Kľačany, Kucany, Veľké Slemence, Ptrukša, Leles, Brehov, Poľany, Zatín, Soľnička, Boľ, Kapoňa, Cejkov, Boťany, Vojka, Bačka, Svätá Mária, Zemplín, Rad, Svinice, Kráľovský Chlmec, Svätuše, Čierna, Ladmovce, Pavlovo, Viničky, Nová Vieska pri Bodrogu, Čierna nad Tisou, Borša, Malý Horeš, Véč, Somotor, Veľký Horeš, Pribeník, Strážne, Streda nad Bodrogom, Klin nad Bodrogom, Veľký Kamenec, Malý Kamenec 
 


Charakteristika : Územie tvorí spleť ramien a periodicky zaplavovaných biotopov s priľahlými lužnými lesmi a aluviálnymi lúkami a pasienkami. Predmetom ochrany sú tunajšie charakteristické hniezdiče: chochlačka bielooká (Aythya nyroca), rybár čierny (Chlidonias niger), volavka striebristá (Egretta garzetta), volavka biela (Egretta alba), volavka purpurová (Ardea purpurea), bučiak trsťový (Botaurus stellaris), rybár bahenný (Chlidonias hybridus), kalužiak červenonohý (Tringa totanus), a včelárik zlatý (Merops apiaster). Z dravcov a sov sú to haja tmavá (Milvus migrans), kaňa popolavá (Circus pygargus), kaňa močiarna (Circus aeruginosus) a výrik lesný (Otus scops),

 

<<< Návrat do zoznamu

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR