Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Cerová vrchovina
Kód územia:SKUEV2357
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:555,382 ha
Správcovia :Správa CHKO Cerová vrchovina
     (na ploche 555,38 ha)
Katastrálne územia :Drňa, Hostice
Vyhlasovací predpis:Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
91M0 Panónsko-balkánske cerové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Cerambyx cerdo
Lucanus cervus
Myotis bechsteinii
Myotis myotis
Rhinolophus hipposiderosNavrhované mene?mentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR