Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Brezinky
Kód územia:SKUEV1297
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:0,730 ha
Správcovia :Správa NAPANT
     (na ploche 0,73 ha)
Katastrálne územia :Šumiac, Telgárt
Vyhlasovací predpis:Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 5/2007 z 19. apríla 2007, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Brezinky

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina variegata
Carabus variolosus
Lycaena disparNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR