Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Člnok
Kód územia:SKUEV0874
Kraj:Nitriansky kraj
Rozloha:476,787 ha
Správcovia :Správa CHKO Ponitrie
     (na ploche 476,79 ha)
Katastrálne územia :Hosťovce, Lovce, Mankovce, Zlatno, Žikava
Vyhlasovací predpis:Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91M0 Panónsko-balkánske cerové lesy
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina variegata
Myotis myotis
Rhinolophus hipposideros


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR