Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Detviansky potok
Kód územia:SKUEV0400
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:73,166 ha
Správcovia :Správa CHKO Poľana
     (na ploche 73,17 ha)
Katastrálne územia :Detva
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
6410 Bezkolencové lúky
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
8150 Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina variegata
Carabus variolosus
Triturus montandoniNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR