Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Brezovská stráň
Kód územia:SKUEV0392
Kraj:Nitriansky kraj
Rozloha:65,906 ha
Správcovia :Správa CHKO Ponitrie
     (na ploche 65,91 ha)
Katastrálne územia :Plášťovce
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
40A0 Xerotermné kroviny
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
8230 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Eriogaster catax
Euphydryas maturna
Lucanus cervus
Lycaena dispar
Phengaris nausithousNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR