Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Horný vrch
Kód územia:SKUEV0356
Kraj:Košický kraj
Rozloha:6027,585 ha
Správcovia :Správa NP Slovenský kras
     (na ploche 6027,59 ha)
Katastrálne územia :Bôrka, Dvorníky, Hačava, Háj, Hrhov, Jablonov nad Turňou, Kováčová, Lúčka, Medzev, Turňa nad Bodvou, Zádiel
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
40A0 Xerotermné kroviny
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
9150 Vápnomilné bukové lesy
9110 Kyslomilné bukové lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Bombina variegata
Callimorpha quadripunctaria
Canis lupus
Carabus variolosus
Cypripedium calceolus
Dracocephalum austriacum
Echium russicum
Iris aphylla ssp. hungarica
Lucanus cervus
Lynx lynx
Miniopterus schreibersii
Myotis bechsteinii
Myotis blythii
Myotis dasycneme
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Onosma tornensis
Pulsatilla grandis
Pulsatilla patens
Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Rosalia alpina
Sadleriana pannonica
Spermophilus citellus
Stenobothrus eurasius
Thlaspi jankae


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR