Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Kuchynská hornatina
Kód územia:SKUEV0276
Kraj:Bratislavský kraj
Rozloha:3274,919 ha
Správcovia :Správa CHKO Malé Karpaty
     (na ploche 3274,91 ha)
Správa CHKO Záhorie
     (na ploche 0 ha)
Katastrálne územia :Kuchyňa, Modra, Pernek, Pezinok
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9110 Kyslomilné bukové lesy
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
9150 Vápnomilné bukové lesy
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Callimorpha quadripunctaria
Cerambyx cerdo
Cordulegaster heros
Limoniscus violaceus
Myotis myotis
Rhinolophus hipposideros
Rhysodes sulcatus
Rosalia alpinaNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR