Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Zvolen
Kód územia:SKUEV0198
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:2590,065 ha
Správcovia :Správa NAPANT
     (na ploche 2589,21 ha)
Správa NP Veľká Fatra
     (na ploche 0,86 ha)
Katastrálne územia :Donovaly, Liptovská Osada, Liptovské Revúce, Motyčky, Staré Hory
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
9140 Javorovo-bukové horské lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
9410 Horské smrekové lesy
6520 Horské kosné lúky
9150 Vápnomilné bukové lesy
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
5130 Porasty borievky obyčajnej
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Bombina variegata
Boros schneideri
Campanula serrata
Canis lupus
Cyclamen fatrense
Eriogaster catax
Lynx lynx
Myotis bechsteinii
Myotis myotis
Pulsatilla slavica
Rhinolophus hipposideros
Rosalia alpina
Triturus montandoni
Ursus arctos


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR