Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :91G0
Názov biotopu :Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
Priaznivý stav :83 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Sú to lesy pod vplyvom panónskej oblasti v nížinách a pahorkatinách, na náplavových terasách pokrytých sprašovými hlinami a v širších dnách kotlín. Porasty tvorí predovšetkým dub letný, v pahorkatinách aj dub zimný s hrabom obyčajným. Pôdy sú hlbšie a dobre zásobené živinami splavenými z vyšších polôh. Tieto lesy majú často narušenú štruktúru porastu dôsledkom výmladkového hospodárenia. Pre nenarušené porasty je typické dobre vyvinuté krovinové poschodie. Podrast býva druhovo bohatý, tvorený predovšetkým teplomilnými dubinovými druhmi a druhmi so strednými nárokmi na živiny, pričom prevládajú trávy. Od dubovo-hrabových lesov karpatských sa odlišujú predovšetkým absenciou buka lesného a ostrice chlpatej, ako aj vyšším zastúpením niektorých teplomilných panónskych druhov.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0006 Latorica
SKUEV0007 Čičarovský les
SKUEV0035 Čebovská lesostep
SKUEV0036 Litava
SKUEV0074 Dubník
SKUEV0075 Klátovské rameno
SKUEV0079 Horný háj
SKUEV0085 Dolný háj
SKUEV0086 Krivé hrabiny
SKUEV0087 Osminy
SKUEV0089 Martinský les
SKUEV0094 Veľký les
SKUEV0104 Homoľské Karpaty
SKUEV0120 Jasenácke
SKUEV0121 Marhecké rybníky
SKUEV0123 Dúbrava
SKUEV0126 Vinodolský hájik
SKUEV0129 Cerovina
SKUEV0130 Zobor
SKUEV0131 Gýmeš
SKUEV0133 Hôrky
SKUEV0158 Modrý vrch
SKUEV0162 Grgás
SKUEV0163 Rudava
SKUEV0169 Orlovské vŕšky
SKUEV0170 Mešterova lúka
SKUEV0173 Kotlina
SKUEV0174 Lindava
SKUEV0176 Dvorčiansky les
SKUEV0179 Červený rybník
SKUEV0184 Burdov
SKUEV0212 Muteň
SKUEV0213 Kazarka
SKUEV0216 Sitno
SKUEV0218 Močiarka
SKUEV0219 Malina
SKUEV0245 Boky
SKUEV0247 Rohy
SKUEV0258 Tlstý vrch
SKUEV0259 Stará hora
SKUEV0260 Mäsiarsky bok
SKUEV0261 Dedinská hora
SKUEV0262 Čajkovské bralie
SKUEV0263 Hodrušská hornatina
SKUEV0264 Klokoč
SKUEV0265 Suť
SKUEV0266 Skalka
SKUEV0267 Biele hory
SKUEV0271 Šándorky
SKUEV0280 Devínska Kobyla
SKUEV0284 Teplické stráne
SKUEV0294 Bagovský vrch
SKUEV0295 Biskupické luhy
SKUEV0319 Poľana
SKUEV0356 Horný vrch
SKUEV0357 Cerová vrchovina
SKUEV0366 Drienčanský kras
SKUEV0392 Brezovská stráň
SKUEV0814 Hubovo
SKUEV0844 Dolný tok Laborca
SKUEV0847 Pozdišovský chrbát
SKUEV0865 Rataj
SKUEV0868 Včelár
SKUEV0869 Bábsky les
SKUEV0870 Horšianska dolina
SKUEV0872 Jedzina
SKUEV0873 Pohronský Inovec
SKUEV0874 Člnok
SKUEV0875 Čierny hrad
SKUEV0876 Horná hora
SKUEV0879 Lupka
SKUEV0882 Patianska cerina
SKUEV0889 Medovarské dubiny
SKUEV0890 Pírovské
SKUEV0891 Domanícke stráne
SKUEV0904 Gbelský les
SKUEV0907 Peterklin
SKUEV0908 Kaltenbruk
SKUEV0935 Haništiansky les
SKUEV0956 Ľuborečské dubiny
SKUEV0965 Viniansky hradný vrch
SKUEV0967 Modransko-tŕňanské pustáky
SKUEV1007 Čičarovský les
SKUEV1173 Kotlina
SKUEV2133 Hôrky
SKUEV2184 Burdov
SKUEV2294 Bagovský vrch
SKUEV2357 Cerová vrchovina
SKUEV2366 Drienčanský kras
SKUEV2392 Brezovská stráň

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR