Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :8150
Názov biotopu :Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa
Priaznivý stav :34.5 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Biotop tvoria pionierske porasty osídľujúce prirodzené alebo prírode blízke silikátové sutiny v pahorkatinovom a podhorskom stupni. Na výslnných stanovištiach sa tvoria štruktúrne jednoduché spoločenstvá, zložené najmä zo sukulentných a jednoročných rastlín, ktoré v suchom letnom období často odumierajú. Na severných a tienistých vlhších svahoch sú prítomné aj papraďorasty a vysokú pokryvnosť tu dosahujú machorasty a lišajníky, najmä dutohlávky, diskovky a pupkovky. Cievnaté kyslomilné rastliny tvoria iba riedke porasty. Z hornín prevládajú bridličnaté fility a svory, kremence alebo kyslé vulkanické horniny. Biotop sa vyskytuje najmä v pahorkatinovom stupni v pohoriach Tríbeč, Vtáčnik, Štiavnické vrchy, Slanské vrchy a v ostatných neovulkanických pohoriach na juhu Slovenska. Silikátové sutiny majú iný charakter zvetrávania ako karbonátové. Kyslé ryolity a žuly zvetrávajú pomalšie. Bridličnaté sutiny majú odlišný pohyb po svahu ako sypké dolomity a vápence. Všetky tieto faktory sa prejavujú aj na rastlinstve. Často sú sutiny takmer bez vegetácie, napr. andezitové kamenné more pri Vyhniach, čadičová sutina pod hradom Šomoška a pod.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0036 Litava
SKUEV0045 Kopa
SKUEV0130 Zobor
SKUEV0131 Gýmeš
SKUEV0133 Hôrky
SKUEV0184 Burdov
SKUEV0203 Stolica
SKUEV0209 Morské oko
SKUEV0216 Sitno
SKUEV0245 Boky
SKUEV0263 Hodrušská hornatina
SKUEV0264 Klokoč
SKUEV0265 Suť
SKUEV0266 Skalka
SKUEV0273 Vtáčnik
SKUEV0319 Poľana
SKUEV0327 Milič
SKUEV0357 Cerová vrchovina
SKUEV0400 Detviansky potok
SKUEV0859 Ľubietovské dúbravy
SKUEV0871 Biely kameň
SKUEV1357 Cerová vrchovina
SKUEV2133 Hôrky

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR