Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :6430
Názov biotopu :Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
Priaznivý stav :91 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Biotop tvoria štyri podjednotky. Prvá zahŕňa vysokobylinné spoločenstvá na nivách v horskom až alpínskom stupni na rôznych geologických podložiach, od zásaditých a neutrálnych až po mierne kyslé. Vzhľad porastov výrazne ovplyvňujú viaceré nápadné druhy. Druhú podjednotku tvoria husté, viacvrstvové príbrežné spoločenstvá s deväťsilmi alebo so štiavcom alpským. Vyskytujú sa na prirodzených, poloprirodzených až zaburinených stanovištiach na brehoch vodných tokov v horských oblastiach, menej na podsvahových prameniskách a v priekopách popri cestách. Tretia podjednotka osídľuje brehy väčších riek, dobre zásobených živinami, najmä v nížinách a pahorkatinách. Porasty sú vzhľadovo veľmi nejednotné, pretože sa v nich strieda viacero dominantných druhov. Sú schopné pomerne rýchlo obsadiť obnažené brehy. Štvrtá podjednotka predstavuje kvetnaté vysokobylinné lúky s prevahou širokolistých bylín na celoročne vlhkých až mokrých stanovištiach v alúviách vodných tokov, v terénnych depresiách a na svahových prameniskách. Porasty sa len občas alebo nepravidelne kosia.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0002 Lúky pod Ukorovou
SKUEV0014 Lázky
SKUEV0018 Lúka pod cintorínom
SKUEV0036 Litava
SKUEV0046 Javorinka
SKUEV0048 Dukla
SKUEV0049 Alúvium Rieky
SKUEV0053 Kiarovský močiar
SKUEV0054 Cúdeninský močiar
SKUEV0055 Ipeľské hony
SKUEV0056 Habáňovo
SKUEV0063 Ublianka
SKUEV0077 Dunajské trstiny
SKUEV0090 Dunajské luhy
SKUEV0112 Slovenský raj
SKUEV0125 Gajarské alúvium Moravy
SKUEV0139 Hozelské slaniská
SKUEV0140 Spišskoteplické slatiny
SKUEV0141 Belá
SKUEV0142 Hybica
SKUEV0143 Biely Váh
SKUEV0144 Belianske lúky
SKUEV0146 Blatá
SKUEV0147 Žarnovica
SKUEV0148 Vlára
SKUEV0163 Rudava
SKUEV0164 Revúca
SKUEV0179 Červený rybník
SKUEV0182 Číčovské luhy
SKUEV0189 Babia hora
SKUEV0192 Prosečné
SKUEV0194 Hybická tiesňava
SKUEV0196 Brezové
SKUEV0197 Salatín
SKUEV0221 Varínka
SKUEV0225 Muránska planina
SKUEV0229 Bukovské vrchy
SKUEV0232 Laborec
SKUEV0238 Veľká Fatra
SKUEV0251 Zázrivské lazy
SKUEV0252 Malá Fatra
SKUEV0253 Váh
SKUEV0255 Šujské rašelinisko
SKUEV0256 Strážovské vrchy
SKUEV0264 Klokoč
SKUEV0266 Skalka
SKUEV0267 Biele hory
SKUEV0268 Buková
SKUEV0273 Vtáčnik
SKUEV0282 Tisovský kras
SKUEV0283 Lúky pod Besníkom
SKUEV0285 Alúvium Muráňa
SKUEV0286 Hornádske vápence
SKUEV0288 Kysucké Beskydy
SKUEV0289 Chmúra
SKUEV0290 Horný tok Hornádu
SKUEV0291 Svätojánsky potok
SKUEV0293 Kľúčovské rameno
SKUEV0302 Ďumbierske Tatry
SKUEV0303 Alúvium Hrona
SKUEV0307 Tatry
SKUEV0309 Poprad
SKUEV0310 Kráľovohoľské Tatry
SKUEV0312 Devínske alúvium Moravy
SKUEV0319 Poľana
SKUEV0321 Salvátorské lúky
SKUEV0328 Stredné Pohornádie
SKUEV0331 Čergovský Minčol
SKUEV0332 Čergov
SKUEV0337 Pieniny
SKUEV0344 Starovodské jedliny
SKUEV0354 Hnilecké rašeliniská
SKUEV0356 Horný vrch
SKUEV0366 Drienčanský kras
SKUEV0367 Holubyho kopanice
SKUEV0368 Brezovská dolina
SKUEV0369 Pavúkov jarok
SKUEV0371 Žalostiná
SKUEV0372 Krivoklátske lúky
SKUEV0374 Záhradská
SKUEV0376 Vršatské bradlá
SKUEV0378 Nebrová
SKUEV0382 Turiec a Blatnický potok
SKUEV0386 Hostovické lúky
SKUEV0390 Pusté pole
SKUEV0393 Dunaj
SKUEV0400 Detviansky potok
SKUEV0513 Bencov mlyn
SKUEV0563 Šifflovské
SKUEV0568 Borotová
SKUEV0579 Mituchovské
SKUEV0580 Dolné Branné
SKUEV0641 Papradnianka
SKUEV0644 Petrovička
SKUEV0647 Bystrické sihly
SKUEV0655 Predmieranka
SKUEV0712 Osturniansky potok
SKUEV0728 Podpoľana
SKUEV0729 Rosiarka
SKUEV0755 Regetovské rašelinisko
SKUEV0824 Dolný tok Ipľa
SKUEV0830 Polesie
SKUEV0831 Zemanovská sihla
SKUEV0832 Alúvium Markovho potoka
SKUEV0833 Sútok Kysuce s Bystricou
SKUEV0835 Stredný tok Bystrice
SKUEV0856 Dolná Zálomská
SKUEV0857 Mičinské travertíny
SKUEV0862 Predajnianska slatina
SKUEV0885 Meandre Rajčanky
SKUEV0893 Kunešovské lúky
SKUEV0928 Stredný tok Hornádu
SKUEV0936 Horný tok Tople
SKUEV0939 Horný tok Ondavy
SKUEV0945 Trstinné lúky
SKUEV0950 Jordanec
SKUEV0969 Hradné lúky
SKUEV4000 Silickobrezovské lúky
SKUEV4073 Lúky pod Dielikom

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR