Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :6250
Názov biotopu :Panónske travinnobylinné porasty na spraši
Priaznivý stav :35.5 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Biotop tvoria zväčša druhotné, suché až polosuché, druhovo bohaté travinno-bylinné spoločenstvá na sprašiach s hlbokými pôdami. Trsovité druhy tráv a zapojený vegetačný kryt vytvárajú vzhľad biotopu, ktorý pripomína lúčne spoločenstvá. Niekedy sa v ňom vyskytujú vzácnejšie druhy poľných burín, ako napríklad prerastlík okrúhlolistý. Biotop sa nachádza na okrajoch starých medzí a hlboko zarezaných ciest na sprašových svahoch a sprašových príkrovoch. Vyskytuje sa vzácne v pahorkatinách, čiastočne na Podunajskej rovine.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0052 Seleštianska stráň
SKUEV0068 Jurský Chlm
SKUEV0091 Ploská hora
SKUEV0157 Starý vrch
SKUEV0158 Modrý vrch
SKUEV0184 Burdov
SKUEV0292 Drieňová hora
SKUEV0823 Sovie vinohrady
SKUEV2184 Burdov

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR