Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :4030
Názov biotopu :Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách
Priaznivý stav :35.5 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Biotop zahŕňa porasty vresu na kyslých piesočnatých až kamenistých pôdach s veľmi nízkym obsahom humusu v nížinách a pahorkatinách. Väčšinou ide o náhradné porasty na odlesnených miestach po borovicových a dubových kyslomilných lesoch, kde tvoria mozaiku s travinno-bylinnou vegetáciou. Vzácne sa vyskytujú ako primárne nelesné spoločenstvá na skalných hranách. Prírode veľmi blízke porasty sa utvorili aj na plošne rozľahlých piesočných dunách. V porastoch prevládajú nízke kríčky, ktoré na jar dodávajú vresoviskám v Borskej nížine výrazný vzhľad, napr. lykovec voňavý a zanoväť, niektoré suchomilné kyslomilné trávy a prítomná je bo-hatá vrstva lišajníkov a machorastov. Vres kvitne až na jeseň drobnými ružovými kvietkami. Biotop má výrazné subatlantické rozšírenie obmedzené na západnú časť Slovenska, čo sa odráža aj v zastúpení niektorých subatlantických druhov, ako sú trávnička obyčajná, pavinec horský, lomikameň zrnitý, hrdobarka páchnúca a iné.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0048 Dukla
SKUEV0101 Klokočovské rašeliniská
SKUEV0130 Zobor
SKUEV0131 Gýmeš
SKUEV0133 Hôrky
SKUEV0163 Rudava
SKUEV0172 Bežnisko
SKUEV0297 Brezinky
SKUEV0316 Šranecké piesky
SKUEV1316 Šranecké piesky
SKUEV2133 Hôrky

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR