Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :3220
Názov biotopu :Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov
Priaznivý stav :35 kB (doc)
Odporúčané manažmentové opatrenia :32.5 kB (doc)
Súčasný výskyt biotopu :mapa
no image
Charakteristika biotopu :Biotop tvoria trávnaté, prípadne vysokobylinné dvoj- až trojvrstvové spoločenstvá, ktoré sú druhovo chudobné v dôsledku prevládnutia smlzu alebo chrastnice. Ich stanovišťom sú poriečne náplavy, ktoré sú podmáčané a neustále podomieľané prúdiacou vodou. Náplavy sú vzhľadom na rýchlejšie prúdenie vody štrkovité až kamenité. Jemnozem sa ukladá len medzi kameňmi alebo vytvára na povrchu súvislý nános v hrúbke niekoľko centimetrov. Porasty tvoria na brehoch tokov charakteristické lemy rôznej dĺžky a šírky. Smerom ku korytu riek sú veľmi často v kontakte so spoločenstvami zaplavovaných trávnikov (zväz Potentillion anse-rinae), prípadne sa kombinujú s porastmi s myrikovkou nemeckou (3230), porastmi vŕb (3240) a taktiež s porastami deväťsilov (6430). Viažu sa na horské oblasti, ale dajú sa nájsť aj na horných a stredných tokoch väčších riek.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0063 Ublianka
SKUEV0141 Belá
SKUEV0142 Hybica
SKUEV0143 Biely Váh
SKUEV0229 Bukovské vrchy
SKUEV0234 Ulička
SKUEV0253 Váh
SKUEV0307 Tatry
SKUEV0309 Poprad
SKUEV0951 Stredný tok Popradu

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR