Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :3130
Názov biotopu :Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea
Priaznivý stav :69.5 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Jednotka zahŕňa veľmi rôznorodé typy spoločenstiev, vyskytujúce sa prevažne v nížinách. Ich spoločným rysom je, že ide o štruktúrne jednoduché a druhovo veľmi chudobné rastlinné spoločenstvá plytkých, stojatých alebo mierne tečúcich vôd. Predpokladom vzniku porastov je striedavé obnažovanie brehov pri poklese vodnej hladiny. Niektoré druhy si vyžadujú počas celej vegetačnej sezóny vodu s hĺbkou až niekoľko decimetrov, napr. ježohlav úzkolistý rastúci iba v tatranských plesách (obr. 10). Prevažujú chladné vody, chudobné na živiny, ktoré sa viažu skôr na boreálnu a subatlantickú časť Európy. Viaceré rastliny vytvárajú dvojaké tvary listov, podľa toho, či sú pod vodou, alebo na súši. Jednotka zahŕňa aj spoločenstvá viazané na pobrežnú čiaru a adaptované na dlhodobejší rast vo vode. Ide napr. o spoločenstvo s marsileou štvorlistou, ktoré rastie v stojatých vodách bohatých na živiny (obr. 11), a nízke porasty jednoročných druhov, napr. bahničky ihlovitej, ktoré zarastajú brehy a dná vodných tokov alebo bezodtokových zníženín ihneď po poklese vodnej hladiny (obr. 12). Pôdy sú piesčité až ílovité, často mierne zasolené.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0006 Latorica
SKUEV0012 Bešianský polder
SKUEV0038 Oborínske jamy
SKUEV0112 Slovenský raj
SKUEV0182 Číčovské luhy
SKUEV0209 Morské oko
SKUEV0272 Vozokánsky luh
SKUEV0304 Oravská vodná nádrž
SKUEV0307 Tatry
SKUEV0313 Devínske jazero
SKUEV0326 Strahuľka
SKUEV0327 Milič
SKUEV0329 Kováčske lúky
SKUEV0846 Tisa

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR