Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :2340
Názov biotopu :Vnútrozemské panónske pieskové duny
Priaznivý stav :34.5 kB (doc)
Odporúčané manažmentové opatrenia :38 kB (doc)
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Je to biotop nespevnených pieskových dún s riedko zapojenými a druhovo veľmi chudobnými spoločenstvami rastlín a svojráznou faunou. V jarnom období prevládajú v porastoch jednoročné druhy (terofyty), počas suchého leta trávy a pomerne bohato vytvorené poschodie lišajníkov a machorastov. Biotop sa na Slovensku nachádza len na území Borskej nížiny, kde je sústredený výskyt kyslých kremičitých pieskových dún. Oproti západoeurópskym pieskovým dunám sú v nich okrem subatlantických druhov, ako sú trávnička obyčajná, pavinec horský, kolenec jarný, prítomné aj niektoré panónske endemity, napr. kostrava Dominova, klinček neskorý, gypsomilka zväzkovitá piesočná. Na nespevnených pieskových dunách niekedy dochádza k narušeniam povrchu a k následnému pomalému zarastaniu, napr. vo vojenských cvičných priestoroch. Poznámka: Vegetácia pieskových dún na Podunajskej rovine a Východoslovenskej rovine, ktoré sú tvorené bázickejším pieskom, má výraznejší panónsky ráz. Rozvoľnené typy týchto porastov zaraďujeme do prioritnej jednotky 6120*.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0119 Široká
SKUEV0125 Gajarské alúvium Moravy
SKUEV0163 Rudava
SKUEV0172 Bežnisko
SKUEV0173 Kotlina
SKUEV0316 Šranecké piesky
SKUEV0523 Lakšárska duna
SKUEV1316 Šranecké piesky

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR