Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :1340
Názov biotopu :Vnútrozemské slaniská a slané lúky
Priaznivý stav :53.5 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Biotop tvoria travinno-bylinné porasty na veľmi zasolených pôdach. Pôda má silno zásaditú reakciu. Do tejto jednotky patria aj slaniská, ktoré sa utvárajú okolo travertínových prameňov, z ktorých vyvierajú minerálne vody s vysokým obsahom solí. V zníženinách sa po odparení vody vyskytuje na povrchu pôdy vykryštalizovaná soľ. Tá prichádza do priameho kontaktu s koreňmi rastlín a spôsobuje, že niektoré rastliny tvoria zakrpatené formy. Typické druhové zloženie zasolených biotopov je kombináciou slanomilných, vlhkomilných a vápnomilných druhov a na miestach ovplyvňovaných človekom aj ruderálov. Slaniská sa dnes veľmi vzácne vyskytujú v nížinách južného Slovenska. Majú charakter slaných stepí a najviac sa podobajú panónskym slaným stepným lúkam. V minulosti sa zväčša využívali ako pasienky. Travertínové slaniská sa vyskytujú v severnej časti Slovenska, vo flyšovej oblasti na úpätí pohorí ležiacich v dažďovom tieni Tatier a v kotlinách s relatívne suchšou klímou.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0004 Kopčianske slanisko
SKUEV0010 Komárňanské slanisko
SKUEV0017 Pri Orechovom rade
SKUEV0066 Kamenínske slaniská
SKUEV0068 Jurský Chlm
SKUEV0069 Búčske slanisko
SKUEV0076 Bokrošské slanisko
SKUEV0078 Mostová
SKUEV0080 Juhásove slance
SKUEV0088 Síky
SKUEV0095 Panské lúky
SKUEV0096 Šurianske slaniská
SKUEV0097 Palárikovské lúky
SKUEV0099 Pavelské slanisko
SKUEV0105 Spišskopodhradské travertíny
SKUEV0139 Hozelské slaniská
SKUEV0152 Sliačske travertíny
SKUEV0155 Alúvium Starej Nitry
SKUEV0254 Močiar
SKUEV0279 Šúr
SKUEV4023 Slanisko pri Dive

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR