Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Kysucké Beskydy
Kód územia:SKUEV2288
Kraj:Žilinský kraj
Rozloha:382,341 ha
Správcovia :Správa CHKO Kysuce
     (na ploche 382,34 ha)
Katastrálne územia :Harvelka, Nová Bystrica, Oščadnica, Riečnica
Vyhlasovací predpis:Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
3240 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina variegata
Campanula serrata
Canis lupus
Lutra lutra
Lynx lynx
Triturus montandoni
Ursus arctos


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR