Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Kotlina
Kód územia:SKUEV1173
Kraj:Bratislavský kraj
Rozloha:206,797 ha
Správcovia :Správa CHKO Záhorie
     (na ploche 206,8 ha)
Katastrálne územia :Cerová-Lieskové, Hlboké, Šranek
Vyhlasovací predpis:Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 4/2010 z 28. decembra 2010, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Kotlina

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
9190 Vlhké acidofilné brezové dúbravy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Castor fiber
Cerambyx cerdo
Cobitis taenia
Cucujus cinnaberinus
Lucanus cervus
Lycaena dispar
Misgurnus fossilis
Osmoderma eremita
Rhysodes sulcatusNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR