Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Trebejovské skaly
Kód územia:SKUEV0941
Kraj:Košický kraj
Rozloha:47,247 ha
Správcovia :RSOPK Prešov
     (na ploche 47,25 ha)
Katastrálne územia :Malá Vieska, Trebejov
Vyhlasovací predpis:Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
9150 Vápnomilné bukové lesy
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Pulsatilla slavica
Pulsatilla subslavicaNavrhované mene?mentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR