Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Sokolia skala
Kód územia:SKUEV0920
Kraj:Košický kraj
Rozloha:11,758 ha
Správcovia :Správa NP Slovenský kras
     (na ploche 11,76 ha)
Katastrálne územia :Silická Jablonica
Vyhlasovací predpis:Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty
7220 Penovcové prameniská
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
9150 Vápnomilné bukové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Lucanus cervus
Myotis myotis
Pholidoptera transsylvanica
Pulsatilla grandis
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Rosalia alpina
Sadleriana pannonicaNavrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR